16 Jul, 2024

Prinsip Dasar Pergerakan

1 Menit Baca

Visi
Syarikat Islam Menjadi Pelopor Utama Dakwah Ekonomi Berbasis Agama, Sosial, Politik, dan Budaya

Misi
terciptanya kemerdekaan sejati yang diridhai Allah bagi segenap umat manusia

Maksud
melaksanakan Islam yang seluas-luas dan sepenuh-penuhnya demi terwujudnya dunia Islam sejati berdasarkan kehidupan muslim yang sesungguhnya

Tujuan
mewujudkan kehidupan manusia seutuhnya sebagai hamba Allah yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah yang nyata